Mötesanteckningar Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV: KC Ledstöd (018- 12 02 63, inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se)

 

IG Programvarusäkerhet: Möte # 2, 03-02-04

1.

FoTA P12 –ett tekniköverföringsprojekt, modell för IG Programvarusäkerhet.
Teknikprov Felinjicering: S&T, AT
Teknikprov H ProgSäk: AT, Kockums, SBD, S&T
P12:s rekommendationer: FMV

P Nummert, C Martinsson, M Persson,
I Johansson, I-L Bratteby-Ribbing

FoTA programmet, delområden, projekt inom programvaruteknik: FoTA P3,P4, P7, P9, P11, P12.
Felinjicering för automattest av ett systems felhanteringsmekanismer som värdefullt komplement till övrig testteknik.
Utvärdering av förmåga till kostnadseffektiv utveckling av säkerhetskritiska system -företagsinventeringar av processer, metoder och kompetenser med utgångspunkt från H ProgSäk.
Jämförelser H ProgSäk och DO 178B.
Utdelning: Rapporter, OH-material.

 

2.

Systemsäkerhetsmetodik på programvara,HAZOP: Syntell, TS, AT, 4Real, FMV.

M Androls, C-E Strandberg, C Martinsson,
I-L Bratteby-Ribbing

Erfarenhet från olika företag av systsäk-analysmetoder (HAZOP, FTA, FMECA, …) tillämpade på pgmvarusystem.
SpecTRM: Ett komplement till traditionella systsäkverktyg: ”Intent specifications”, spårbara motiveringar o beskrivningar av systemmålsättningar, riskkällor, systsäk-restriktioner, designbeslut etc ned till implementation formellt specad via läsbara and/or-tabeller Stort intresse bland IG-medl: Utred villkor för prov. Utdelning: Rapporter, OH-material.

 

3. Planering fortsatt arbete inom IG Programvarusäkerhet

Förberedelser flytt av info från FoTAP12:s hemsida till IG:s.
PSAK: vald som inledande ämnesrubrik vid IG mailkontakt.
Prof N Leveson SESAM-seminarium 15/5-16/5.
Utdelning: Länkadresser till systsäk-verktyg.

 

4. Nästa möte

03-04-10, kl 9.30-16.30, FMV, Tr/B, Banérg 62, Sthlm, rum ”Drottningholm”. Mailkontakter inom IG före nästa möte.
Tema: SpecTRM-prov, intressant aspekter att utreda.
Förberedelser: Egen pgmvara/ applikation för prov (se Aktivitetslista nedan). Inläsning SpecTRM-artiklar/-OH (se mail fr Ordf + www.safeware-eng.com). Utredningspunkter SpecTRM-prov.

 

5. Avslutning

Stort tack till presentatörer och övriga deltagare!


Aktivitetslista IG Programvarusäkerhet Nr Klar till Ansvarig
Mötesnotiser senaste möte 2.1 030215 Ordf
Kompletterande frågor ang SpecTRM per mail till Safeware 2.2 030206 Ordf
Distributionslista i Outlook för IG-medlemmar mailad 2.3 030215 Ordf
Inläsning SpecTRM-material 2.4 030409 IG-medl
Utredningspunkter vid SpecTRM-prov 2.5 030409 IG-medl
Anmälan till ordf ang intresse för prov av SpecTRM 2.6 030228 IG-medl
Förslag till programpunkt/inbjudan/redogörelse nästa möte 2.7 030325 IG-medl
Dagordning + inbjudan nästa möte 2.8 030331 Ordf
Hemsida: ett första embryo 1.4 030228 Ordf, IJ, Anna K
Kompletteringsförslag till hemsida (verktyg, utb etc) 1.5 030330 IG-medl
Egen applikation strippad för verktygsprov 1.8 030409 IG-medl
Kartläggning företagets metoder/verktyg systemsäkanalys 1.9 030409 IG-medl