Mötesanteckningar ordf Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV: KC Ledstöd (018-120263, inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se)

IG Programvarusäkerhet: Möte # 8, 04-09-21 (kl 8-11)

Antal mötesdeltagare: fm: 12, em: 61 (se medlemslista).

Gruppmöte
1

Nya medlemmar
Hans Holkenberg + Per Oberger (båda LFV), Johan Mårtensson (Saab) samt Ulrik Nilsson (Dataunit).

2

Genomgång frågelistan (MMI_Safety)
Syftet med kartläggningen är bl a att se var ytterligare insatser är lämpliga samt att få fram åtgärdsförslag av nytta för det egna företaget/org:n. Den enkätrapport som slutförts på ett av företagen har rönt stort intresse där. Gruppens disk o resultat har varit så pass givande att IG anser det värdefullt –innan nytt tema väljs för studium– att ge utrymme för avslut av kartläggningarna även efter avrapporteringarna den 21/10. Påbörjade eller färdigställda enkätsvar delades ut av: Eliasson (AT), Nilsson (Dataunit), Persson (Kockums), Ordf (FMV), vilka Johansson (AT) hade sammanställt. Några som inte hinner med uppg avser utse andra inom sitt företag att besvara frågorna. Beslut under mötet: Enkätrapportens layout: Inledande avsn med beskrivn av företagets förutsättningar: applikationsomr, användarmiljö/MMI etc, därefter enkätsvar. Den som upptäcker avsaknad av väsentlig fråga lägger till denna. Rapport mailas 13/10 till J:n (cc: ordf) för sammanställn, Ordf drar ut slutsatser o rekommendationer till en gemensam sammanfattning 14/10 som mailas runt i IG. Resultatredovisn vid SESAM-mötet 21/10: en snapshot av aktuellt läge betr kartläggningsuppgiften.

3

Övrigt

Nästa möte: 2004-09-21, 9.30-17. Tema: MMI:er för säkerhetskritiska situationer. Programmet spikas före sommaren. Hittills inbokade är Erik Hollnagel samt Sidney Dekker från LiU.
Ytterligare möte: 2004-10-21: Ag-redovisningar under SESAM:s höstseminarium
Aktivitetslista IG Programvarusäkerhet
Nr
Klar till
Ansvarig
Mötesnotiser senaste möte (#7)
7.1
040630
Ordf
Förberedelser nästa möte (#8) 7.2 040630 Ordf + frivilliga
Inventering av företagets MMI-metodik
6.3
040921
Medl
Exempel på krav ej uttryckbara i SpecTRM
4.5
031021
Medl
Egen applikation strippad för verktygsprov 1.8 030409 IG-medl