Mötesanteckningar ordf Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV: KC Ledstöd (018-120263, inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se)

IG Programvarusäkerhet: Möte # 8, 04-09-21 (kl 8-11)

Antal mötesdeltagare: fm: 12, em: 61 (se medlemslista).

Gruppmöte
1

Nya medlemmar
Hans Holkenberg + Per Oberger (båda LFV), Johan Mårtensson (Saab) samt Ulrik Nilsson (Dataunit).

2

Genomgång frågelistan (MMI_Safety)
Syftet med kartläggningen är bl a att se var ytterligare insatser är lämpliga samt att få fram åtgärdsförslag av nytta för det egna företaget/org:n. Den enkätrapport som slutförts på ett av företagen har rönt stort intresse där. Gruppens disk o resultat har varit så pass givande att IG anser det värdefullt –innan nytt tema väljs för studium– att ge utrymme för avslut av kart-läggningarna även efter avrapporteringarna den 21/10. Påbörjade eller färdigställda enkätsvar delades ut av: Eliasson (AT), Nilsson (Dataunit), Persson (Kockums), Ordf (FMV), vilka Johansson (AT) hade sammanställt. Några som inte hinner med uppg avser utse andra inom sitt företag att besvara frågorna. Beslut under mötet: Enkätrapportens layout: Inledande avsn med beskrivn av företagets förutsättningar: applikationsomr, användarmiljö/MMI etc, därefter enkätsvar. Den som upptäcker avsaknad av väsentlig fråga lägger till denna. Rapport mailas 13/10 till J:n (cc: ordf) för sammanställn, Ordf drar ut slutsatser o rekommendationer till en gemensam sammanfattning 14/10 som mailas runt i IG. Resultatredovisn vid SESAM-mötet 21/10: en snapshot av aktuellt läge betr kartläggningsuppgiften.

3 Planering inför SESAM-möte 21/10
Följ program skisserades: (I): Introd med IG:s verksamhet under året (Ordf),
(II): 5-10 min redovisn av utförda kartläggningar (Conradi, Eliasson, Holkenberg, Mårtensson, Nilsson, Nummert, Persson, Strandberg),
(III): 30 min redovisn av AT-studie: ”Fel beroende på brister i MMI – uppkomst o förhindrande (Mattias Gustavsson).
Uppskattad tid totalt: 1 3/4 tim.
4

Övrigt

LiU-kurs i HFA 18-22/10, se www.HFA.se: Courses. C:a 4 HFA-föreläsningar /år. Mårtensson skall deltaga o uppmanades att vid ett efterföljande IG-möte ge ett referat av detta kurstillfälle.
Intressanta ref till std:er, guidelines o diskgrupper inom EU: UsabilityNet.org (info bla om UCD samt HCI*).
H ProgSäk: Mallar/Korsreferenslistor snart på www.fmv.se: Teknisk information. Ny introkurs 1/12.
Sidney Dekker, som ej kunde medverka i e.m.-seminariet har erbjudit sig att vid ett senare tillfälle komma till gruppen för seminarium/disk. Vi beslöt vänta med detta till nästa år (v 3-4?). Eventuellt kan detta kombineras med att vi för honom redovisar/disk några av de frågeställningar/problem som identifierats under IG:s MMI-inventering.
Nästa möte: 2004-10-21, 9.30-17: Ag-redovisningar inom SESAM (SESAM:s höstsem om information är 20/10).
SESAM:s uppstartmöte: 2005-02-01: Alla Ag:er träffas för planering av det nya årets verksamhet.
Ytterligare möte: Bestäms vid oktobermötet.
Tema inför 2005: Kom gärna med förslag!
Aktivitetslista IG Programvarusäkerhet
Nr
Klar till
Ansvarig
Mötesnotiser senaste möte (#8)
8.1
041005
Ordf
Förberedelser nästa möte (#9): 5-10 min redovisn av pkt 6.3/8.3 8.2 041020 Alla!
Enkätsvar företagets/org MMI-metodik (mail t Ingemar + Ordf) 8.3 041013 Medl
Sammanställn av inkomna enkätsvar 8.4 041014 Ingemar + Ordf
Planering möte #10: Datum, tema osv. 8.5 041021 Medl
Kontakt med Dekker 8.6 041231 Ordf
       
Inventering av företagets MMI-metodik
6.3
040921
Medl
Exempel på krav ej uttryckbara i SpecTRM
4.5
031021
Medl
Egen applikation strippad för verktygsprov 1.8 030409 IG-medl

* HCI: Human-Computer Interaction, HFA: Swedish network for Human Factors in Aviation, UCD: User Centred Design.