Mötesanteckningar ordf Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV: KC Ledstöd (018-120263, inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se)

IG Programvarusäkerhet: Möte # 9, 04-10-21 (kl 8-13)

Antal mötesdeltagare: 21 (se medlemslista).

Gruppredovisning inom SESAM
1 En summering av IG:s verksamhet sedan föregående höstseminarium gjordes. Fem gruppmedlemmar redovisade resultat från de påbörjade kartläggningarna av företagens MMIprocesser. Olika infallsvinklar vid genomförandet med variationsrika angreppssätt ledde till ett gott utbyte mellan deltagarna med flera idéer till kompletteringar av kartläggningarna:

• Systeminfo till operatör: undersök vilka klassificeringar/kritikalitetsgraderingar som används (vanlig info, varning, larm etc ), de sätt man har att åskådliggöra infons kritikalitetsskillnader (färg- formförändringar, val av realiseringsform: text/bild/ljud), info-filtrering, hantering och ensning av flera samtidiga larm från olika källor (en idé: kolla Lena Mårtenssons studier av larmhantering vid kärnkraftverk).
• Olika sätt förmedla/illustrera beslutsstöd till operatör
• MMI-designmönster utvecklade inom företaget (Saab Systems "Julgran", ADC, handskakningar etc och kanske även Kockums spak, ratt, larm?). Här kan det gälla att finna den självklara eller t o m omedvetna kunskapen hos företagets MMI-specialister (och sätta ord på framgångsrika lösningsstrategier). Mönster studerades bl a i det tidigare FoTA P4-projektet, vars material finns på SESAM:s hemsida (//sesam.tranet.fmv.se) under Arbetsgrupper: Programvarusäkerhet: Projekt: FoTA: FoTA P04. Förutom listade rapporter finns där en länk till den hemsida om patterns som P4 upprättade (www.st.se/patterns).
• Automattest av MMIer samt verktygsstöd för detta (Dataunits medvetna kunskap...)
• Speciella hänsyn p g a försvårande omständigheter typiska för tillämpningens användarmiljö: vad krävs av presenterad info vid starkt ljus/mörker, högt G-tryck, långa arbetspass/tidspress etc.


Kartläggningarna kommer att slutföras under hösten och därefter sammanfattas i ett antal slutsatser med rekommendationer om framtida åtgärder och inriktningar. Några trender har dock redan gått att urskilja, t ex behov av en dokumenterad process för MMI-framtagning och för införande av MMI-förändringar samt dokumentation av MMI-designkriterier och designmönster. MMI-experternas lösningsstrategier är idag till stora delar odokumenterade och spridda på enskilda individer och därför okända för övriga inom företagen.
Material från ovanstående presentationer kommer att läggas ut på SESAM:s hemsida. Slutrapporterna kommer att göras tillgängliga, då kartläggningarna slutförts.
2
Planering inför nästa möte
Förhoppningen var att under dagen hinna med ett separat, kort gruppmöte för diskussion om den fortsatta verksamheten. Detta gick ej (och får i stället genomföras via mail). Avsikten är dock att fullfölja nuvarande kartläggning, som visat sig mycket givande, innan nytt tema väljs. Hållpunkter för arbetet finns i aktivitetslistan.
3 Övrigt
Ett stort tack för dagens insatser och de förberedelser vid sidan om ordinarie arbete dessa krävt!
Aktivitetslista IG Programvarusäkerhet
Nr
Klar till
Ansvarig
Mötesnotiser senaste möte (#9) 9.1 041030 Ordf
Ev. uppdateringar av material presenterat den 21/10 9.2 041026 Talare den 21/10
Slutförande/kompletteringar av inventering (patterns?) 9.3 041130 Alla
Uppdatering av hemsidan 9.4 041030 Ordf + medl
Planering SESAM:s startmöte 05-02-01 (Nytt IG-tema?) 9.5 050114 Ordf + medl
Mötesnotiser senaste möte (#8)
8.1
041005
Ordf
Förberedelser nästa möte (#9): 5-10 min redovisn av pkt 6.3/8.3 8.2 041020 Alla!
Enkätsvar företagets/org MMI-metodik (mail t Ingemar + Ordf) 8.3 041013 Medl
Sammanställn av inkomna enkätsvar 8.4 041014 Ingemar + Ordf
Planering möte #10: Datum, tema, referat HFA-kurs osv. 8.5 041021 Medl
Kontakt med Dekker 8.6 041231 Ordf
Mötesnotiser senaste möte (#7) 7.1 040630 Ordf
Förberedelser nästa möte (#8) 7.2 040630 Ordf+frivilliga
Mötesnotiser senaste möte (#6) 6.1 040404 Ordf
Förberedelser nästa möte (#7) 6.2 040420 Ordf+frivilliga
Inventering av företagets MMI-metodik (papper till Johansson)
6.3
041010
Medl
Frågelista inför inventering enl punkt 6.3 6.4 040415 Ordf
Mötesnotiser senaste möte (#5) 5.1 031031 Ordf
Förberedelser av presentationer nästa möte 5.2 040131 TBD
Förnyade kontakter med NRL 5.3 031231 Ordf
Mötesnotiser senaste möte (#4) 4.1 031003 Ordf
Dagordning nästa möte (#5) 4.2 030919 Ordf
Förberedelser av presentationer nästa möte 4.3 031020 Ann, Mari, Peter, C-E, Tobias, Mats, Jonas
Dagordning möte #6 (feb 2004) 4.4 040115 Ordf, Björn K, Johan T
Exempel på krav ej uttryckbara i SpecTRM
4.5
031021
Medl
Mötesnotiser senaste möte 3.1 030630 Ordf
Uppdatering av ”Utredningspunkter inför SpecTRM-prov” 3.2 030830 Ordf
Komplettering av # 3.2 med företagsspecifika frågeställningar 3.3 030917 Deltagare
Program nästa möte 3.4 030830 Bengt, Mats, Ordf
FoTA P12-material till SESAM:s hemsida 3.5 030830 IJ, Ordf, Anna K
Mötesnotiser senaste möte 2.1 030215 Ordf
Kompletterande frågor ang SpecTRM per mail till Safeware 2.2 030206 Ordf
Distributionslista i Outlook för IG-medlemmar mailad 2.3 030215 Ordf
Inläsning SpecTRM-material 2.4 030409 IG-medl
Utredningspunkter vid SpecTRM-prov
2.5 030409 IG-medl
Anmälan till ordf ang intresse för prov av SpecTRM 2.6 030228 IG-medl
Förslag till programpunkt/inbjudan /redogörelse nästa möte 2.7 030325 IG-medl
Dagordning + inbjudan nästa möte 2.8 030331 Ordf
Mötesnotiser senaste möte 1.1 021130 Ordf
Programförklaring IG Programvarusäkerhet 1.2 021130 Ordf
Medlemslista upprättad 1.3 021130 Ordf
Hemsida: ett första embryo 1.4 030228 Ordf, IJ, Anna K
Kompletteringsförslag till hemsida (verktyg, utb etc) 1.5 030330 IG-medl
Förslag inbjudan nästa möte 1.6 021219 Ordf
Dagordning + inbjudan nästa möte 1.7 030120 Ordf
Egen applikation strippad för verktygsprov 1.8 030409 IG-medl
Kartläggning företagets metoder/verktyg systemsäkanalys 1.9 030409 IG medl
Avklarade punkter ligger som överstruken text