Frågor och svar
Inledning
Referenser och akronymer 
Processer
Produkt
Programvaruspecifika egenskaper
Återanvändbar programvara
-
Allmänt
-
OS
Nyutvecklad programvara
-
System- och Programvaruarkitektur
-
Systemsäkerhetsinriktade konstruktionsprinciper
-
Riskreduktion
 
.
Vad går riskreduktion ut på?
 
.
Hur påverkas riskreduceringen om ett 1-dimensionellt riskbegrepp används, t ex risk baserad enbart på (a) konsekvens resp på (b) sannolikhet?
 
.
Finns några standarder som stöder ett 1-dimensionellt riskbegrepp?
 
.
På vilket vis är redundans resp diversitet relaterade?
 
.
I vilka fall kan redundans vara verkningslös (dvs inte duga som teknik för att gardera mot fel)?
 
.
Vilken betydelse har införandet av diversitet på risken?
 
.
Hur yttrar sig diversitet i felträd?
Produktionsmiljö
Programvaruverktyg
Standarder – Handböcker