Intressegrupp Programvarusäkerhet Programförklaring


Bakgrund
SESAM:s rådsmöte beslutade under våren 2002 att inrätta en intressegrupp för programvarusäkerhet Verksamheten startade med ett första möte den 24 oktober 2002 i samband med SESAM:s seminarie- och arbetsgruppsdagar. Ordförande för tiden fram till den 1 september 2009 har varit Inga-Lill Bratteby-Ribbing.

Inriktning
Intressegruppens inriktning är programvarusäkerhet, dvs programvarans roll för system-säker-he-ten. Detta område är av speciell betydelse för säkerhetskritiska programvarutillämpningar, där risk finns att systemet kan orsaka skada på person, egendom eller miljö. Programvarusäkerhet berör inte bara de programvarukomponenter som ingår i systemet, utan även användare, beställare och leverantörer samt de programvaruprocesser och verktyg dessa använder sig av för utveckling, underhåll och drift av systemet. Området berör m a o verksamheter i SESAM:s båda arbetsgrupper för Metodik resp Teknik.

Målsättning
Till målsättningarna med gruppens verksamhet hör att

belysa och diskutera frågeställningar av betydelse för programvarusäkerheten (t ex delområde arkitektur, design, återanvändning, operativsystem/runtime-kärnor, V&V, underhåll)
ta del av den verksamhet inom övriga arbetsgrupper som berör programvarusäkerhet.
bjuda in utomstående med speciell erfarenhet inom visst delområde att medverka vid möten och
seminarier.
prova/demonstrera lämpliga verktyg för analys av programvara m a p systemsäkerhet.
sprida information om programvarusäkerhet (metoder, verktyg, utbildning, litteratur) t ex genom
att
- göra informationen tillgänglig via SESAM:s hemsida.
- genomföra utbildning betr. detaljaspekter inom programvarusäkerhet
(ett komplement till de introduktioner FMV ombesörjer).
Möten
Ett heldagsmöte per kvartal kommer att hållas på FMV i Stockholm eller hos något av de deltagande företagen. Detta ger utrymme för övriga insatser på 6 dagar per deltagare och år.

Deltagare
Intressegruppen består av personer från företag och organisationer med medlemskap i SESAM, vilka aktivt kan bidra till gruppens verksamhet. En medlemslista hålls tillgänglig för gruppmedlemmarna. Nuvarande ordförande är Björn Koberstein, FMV.