Upprop till ny intressegrupp Programvarusäkerhet

SESAM:s rådsmöte har beslutat inrätta en intressegrupp för programvarusäkerhet. Sammanhållande för gruppen är FMV:s strategiska specialist inom programvarusäkerhet, Inga-Lill Bratteby-Ribbing. Verksamheten är tänkt att starta kommande höst med ett första möte under någon av SESAM:s seminariedagar 23-24 oktober.

Inriktning
Intressegruppens inriktning är programvarusäkerhet, dvs programvarans roll för systemsäkerheten. Detta område är av speciell betydelse för säkerhetskritiska programvarutillämpningar, för att förhindra att dessa kan leda till skada på person, egendom eller miljö. Programvarusäkerhet berör inte bara de programvarukomponenter som ingår i systemet, utan även användare, beställare och leverantörer samt de programvaruprocesser och verktyg dessa använder sig av för utveckling, underhåll och drift av systemet.

Målsättning
Till målsättningarna med gruppens verksamhet hör att

belysa och diskutera frågeställningar av betydelse för programvarusäkerheten (t ex delområden som arkitektur, design, återanvändning, operativsystem, underhåll).

ta del av verksamhet inom Ag Metodik resp Teknik som berör programvarusäkerhet.
bjuda in utomstående med speciell erfarenhet inom visst delområde att medverka vid möten och seminarier.
prova/demonstrera lämpliga verktyg för analys av programvara m a p systemsäkerhet.
sprida information om programvarusäkerhet (metoder, verktyg, utbildning, litteraturreferenser) dels genom att
- göra informationen tillgänglig via SESAM:s hemsida.
- genomföra utbildning betr. detaljaspekter inom programvarusäkerhet
(ett komplement till de introduktioner FMV redan bedriver).

Deltagare
Berättigade att ingå i intressegruppen är personer från företag med medlemskap i SESAM (företag, som först behöver ansöka om inträde, kan få vidare information via SESAM:s sekre
tariat). En förutsättning för att ingå i gruppen är att deltagare bidrar till gruppens verksamhet.

Första möte
Ett första möte planeras den 24.10, som del i SESAM:s seminariedagar. Till detta möte kommer gruppens målsättningar att fastläggas och en första planering av den fortsatta verksamhet att utföras. Om möjligt kommer även en person med erfarenheter inom något av ovanstående delområden att kunna bjudas in, som start på en första, inledande diskussion.

Anmälan
Den som är intresserad av att deltaga och kan bidra till gruppen kan anmäla sig till Anna Kåsjö på SESAM:s sekretariat via epost-adress kasjos.kontor@telia.com. Ange namn, företag, adress, tel, email samt intresseinriktning m.a.p. delområde ovan.

Förberedelser
Synpunkter, förslag på ytterligare delområden etc inför det första mötet är välkomna och kan lämnas till Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV: KC Ledstöd per tel: 018-12 02 63 eller epost: inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se