Protokoll fört vid sammanträde i

SESAM-rådet

den 13 maj 1998 vid FMV, Banérgatan 62, Stockholm.

 

Närvaro- och sändlista

Intressent

 

närvarande

protokoll

 

Bofors Curt Merkell x x  
Celsius Aerotech AB Claes Wadsten x x  
CelsiusTech Electronics Billy Johansson  x x  
CelsiusTech Systems Björn Källberg x x  
Combitech Software AB Christer Hoberg   x  
Enator Telub Sune Ekfeldt x x  
Ericsson Microwave Systems Tommy Andersson (anmält förhinder)

 

x  
Ericsson Saab Avionics Magnus Ericson x x  
Erisoft AB (Torbjörn Burman)   x (se pkt 4)
FMV

Christopher Bengtsson

Roger Brandt

Ingemar Carlsson, ordf. SESAM råd

Gustaf Myhrman (anmält förhinder)

x

x

x

x

x

x

x

 
FOA Lena Sporre x x  
Kockums Submarine Systems AB Bertil Lundgren x x  
SAAB AB, Gripen Dag Folkesson x x  
         
Repr från arbetsgrupperna        
Ag Process/metrik Ordf. Göran Anger, Industrilogik x x  
Ag Realtidssystem
Ordf. Hans-Olov Danielsson. Celsius Aerotech
(anmält förhinder)
x  
Ag System Ordf. Håkan Edler, CTH x x  
Ag Återanvändning

Lars Svensson, Celsius Aerotech

[Ordf. Barbro Sjöland, S&T Datakonsulter
(anmält förhinder)]
x

x

x

 
Ag Programmering Ordf. Magnus Ericson, Ericsson Saab Avionics x (x)  
         
SESAM sekretariat Anna Kåsjö, FMV x x  

 

Dagordning

1. Mötets öppnande, pres. av ev nya ledamöter
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående protokoll
4. Medlemskapsangelägenheter
5. Årsrapport för 1997
6. Rapport från arbetsgrupperna
7. Resultat av uppföljning av Ag-deltagandet och disk om ev förändringar i Ag-indelningen eller av annat slag
8. Verksamhetsplan för 1998
9. Nya SESAM-avtalet; beslut
10. Utseende av valberedning för funktionärer 1999/2000
11. Samarbetet med universitet och högskolor - utbildningspaketet
12. Forskning och Teknologiutveckling (FoT) för anpassning; orientering
13. Omarbetning av FMV tjänsteföreskrifter om programvara; läget [R Brandt]
14. "År 2000-problemet"; aktiviteter hos medlemsföretagen
15. Förslag till bredare distribution av Rendezvous
16. Övriga frågor
16.1 Fastställande av tidpunkt för höstseminariet
16.2 SESAM vid Ada-Europe konferens & utställning i Uppsala
16.3 Inbjudan till AIDE-seminarium 28/5
17. Nästa möte
18. Mötet avslutas

 

1. Mötet öppnades av rådets ordförande Ingemar Carlsson som omtalade att Tommy Andersson just meddelat att han p g a sjukdom inte kunde närvara. Hans-Olov Danielsson (som prel. efterträtt Gilbert Kennedy) och Barbro Sjöland har tidigare meddelat förhinder. Lars Svensson ersätter Barbro i dag.

Billy Johansson hälsades välkommen som ordinarie representant för CelsiusTech Electronics, efter det att Leif Forséni gått i pension.

Roger Brandt utsågs att föra protokoll från mötet.

 

2. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. (Se ovan).

 

3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Ordföranden beklagade att även protokollet från föregående rådsmöte utkommit så sent och hoppades på bättring denna gång.

 

4. Medlemskapsangelägenheter

4.1 Erisofts meddelande om utträde ur SESAM

Rådet beviljade Erisofts ansökan om utträde ur SESAM med anledning av att företaget inte avser att vidare verka inom försvarsmaterielområdet.

4.2 Uppdatering av medlemsförteckningarna (Råd, VU, Ag)

Ny medlemsförteckning utdelades, Annas SESAM-tabell 1998-05-13. Vissa rättningar behövs, CT Naval Systems heter numera CelsiusTech Systems. Dessutom behöver en hel del av kryssen strykas. Anna korrigerar listan.

 

5. Årsrapport för 1997

Årsrapporten för 1997 utsändes med kallelsen till detta möte. Rapporten godkändes.

 

6. Rapport från arbetsgrupperna

6.1 Process/metrik

Göran Anger rapporterade att deltagandet varit svagt. Gruppen har haft 3 möten under -97 och 1 möte -98. Det är en nedåtgående trend på antalet deltagare. Inga projekt finns f n i Ag. Återkommer under p. 7.

6.2 Realtidssystem

Ingemar meddelade att Gilbert Kennedy p g a ohälsa önskar lämna ordförandeskapet och att Hans-Olov Danielsson förklarat sig villig att åtminstone tillfälligt ta över. Dag som är med i gruppen uppskattade att den haft 3-4 möten senaste året, varav Dag deltagit i ett par. Gruppen har beslutat att inte driva det beviljade projektet Testbänk vidare, utan att försöka satsa på mer framåtsyftande verksamheter. Dag ansåg att man borde driva ett projekt kring konkret konstruktion, t ex av ett fordonssystem. Nästa möte planeras till 28/5 hos EMW.

6.3 System

Ordföranden i arbetsgruppen, Håkan Edler, omtalade att gruppen sedan han tog över haft tre möten. Senaste möte hade 11+ deltagare, men då hade Håkan jobbat hårt med att genom direktkontakt få fram deltagare. UML har diskuterts som nytt ämne; vad är det och vad är det inte? CASE har också diskuterats; vad blev det av CASE-vågen? Hur skall man göra med dem som bara är med utan att bidra?

6.4 Programmering

Ordföranden i arbetsgruppen, Magnus Ericson, redogjorde för arbetet i gruppen. Gruppen har haft 3 möten under -97 och 2 hittills -98. Det är konstant 4-6 deltagare per möte; man har utsett reservdeltagare för att kompensera lågt deltagande. Svårt hitta gruppens arbetsfokus; många är intresserade av allt. Java är intressant men ingen kan något eller jobbar med Java hemma på sina företag. Vi plågas av arbetsbelastade deltagare.

6.5 Återanvändning

Lars Svensson presenterade i Barbro Sjölands frånvaro programförklaring "SESAM Återanvändning 1998-05-12", som är ett ambitiöst initiativ. Gruppen är i gång , men ej fullt besatt, och har hittils haft 3 möten -98.

6.6 Informationsutskottet

Christopher meddelade att han och Rolf Borg har tagit fram ett förslag till ett större seminarium, kanske till hösten, som skall diskuteras vidare i VU. Utskottet kommer också att hjälpa till med SESAM deltagande i Ada-Europe i juni.

 

7. Resultat av uppföljning av Ag-deltagandet och disk om ev förändringar i Ag-indelningen eller av annat slag

För att rådet skulle få ett bättre underlag för att diskutera aktivitetsnivån i arbetsgrupperna har resp Ag Ordf ombetts att göra en översikt över deltagandefrekvensen från resp intressent på gruppmötena under det senaste året. Sammanställningen över detta visades. Vissa osäkerheter finns i materialet och några fel- eller tvivelaktigheter påpekades av de närvarande. Det allmänna intrycket är dock otvetydigt; avtalets bestämmelser har uppfyllyts endast till 1/3 - 1/2.

En livlig diskussion följde där bl a följande åsikter framfördes .

Orsakerna till det låga deltagandet har diskuteras tidigare och de efter Nynäshamnsinternatet (94) gjorda förändringarna i arbetsgruppernas indelning har knappast lett till några förbättringar. Ingemar frågade Ag Ordf: varför är deltagandet fortfarande lågt (kanske t o m minskande).

Magnus: Två orsaker i Programmeringsgruppen, brist på resurser p.g.a. hård belastning och för dålig kontinuitet, kritiska massan är inte nådd, för långt mellan mötena.

Göran: Två bekymmer. PRO/MET gruppen har inte grejat att gå över till nya områden utan håller kvar vid metrikfrågan och process har inte blivit något. Ag har inget att säga till om.

Magnus: Metrik har inte någonstans lett till något.

Göran: Hur förbrukas projektstödet?

Ingemar: Det har varit dåligt med det en längre tid, förutom utbildningspaketprojektet i Växjö, som ju är av litet annan karaktär. Det senast aktuella gruppinitierade projektet Testbänk i RT-gruppen blev t ex inget av.

Håkan: Det är en kärntrupp som ställer upp vid mötena. En del får inte delta för sina chefer men intresse finns. Idé, avkräv nedskriven redogörelse för sitt företags erfarenheter! Hur ska vi göra med personer som aldrig kommer?

Claes: Enkelt, dom är inte med längre!

Sune: Hur är representationen i Ag ? Är det programmerare i Ag Programmering eller bara chefer ?

Håkan: Rätt grupp människor är medlemmar.

Magnus: Skulle vilja se lite fler hängivna visionärer som deltagare som inte bara tittar på arbetet.

Dag: Bra representation med rätt sorts folk i Ag Realtid.

Håkan: Rätt slags folk vad gäller metoder men inga med metrik erfarenheter.

Lars: Få som sysslar med reuse. Sune: Man skulle kunna ha ett tema för reuse med en representant från varje företag i temagruppen Reuse. Reuse finns i alla Ag.

Betr åtgärder framkom följande.

Claes: Minska antalet Ag, använd tiden till arbetsmöten och gör något. Många möten går innehållsmässigt i varandra. Återanvändning är viktigt men gå djupare. Slå ihop grupperna till två spår.

Magnus: A-Systemnära och B-Implementationsnära. Jobba ihop elektroniskt, fånigt åka 1/2 - 3/4 dag. Fundera på det !

Claes: 3 uppgifter: 1 Hämta in information, 2 Lämna egen information, 3 Göra något ihop. Det måste vara team där man har eget intresse. Reducera antalet möten och dela ut arbetsuppgifter så att avtalet klaras. Vi är mycket intresserade av Ada, mer än vad jag visste då jag tillträdde. Visst ska vi prata om andra språk men det viktiga är Ada. Jag föreslår två Ag med teman hårdvara resp mjukvara.

Håkan: Hellre system än hårdvara

Claes: Idén är att teman skulle ha kortare "löptid".

Curt: Vi håller på att starta många olika projekt hemma. Alla mål skall uppnås inom året.

Magnus: Det låter bra att kraftsamla kring teman med kort löptid.

Sune: Skulle System, Realtid, Programmering, Metrik och Reuse kunna vara teman. Hur skulle Ag ställa upp ? Skulle folk ställa upp på dessa teman?

Magnus: Förankring uppe i företaget måste till. Bara ändring av arbetstid ger inte mycket mer.

Björn: Det skulle kunna vara en idé att inte styra. Gör något och presentera för Ag. Välj själv och gör det något bredare. Gör det deltagarna vill och inte det företagen vill. Ett arbete per år och deltagare i gruppen. Inte samma formella krav som till en tidskrift.

Claes: Speciellt titta inte på pengarna. Få Ag kanske ger fler deltagare till varje Ag.

Magnus: I min grupp har vi jobbat liknande det sättet. Jag vill att det ska tända till lite mer än att man bara redogör för det man gör hemma.

Håkan: Jobbet ska ligga nära det som företaget är intresserat av.

Göran: Viktigt att vi ägnar oss problemformulering.

Dag: Till "ett möte" i en Ag skulle alla vara välkomna. Ag fungerar som en kondensationskärna. Magnus: Låter intressant, mycket.

Dag: Det blir så småningom idétorka i små Ag.

Ingemar: Kanske inte mer tid att diskutera nu utan föreslår att vi tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram förslag. OH från Nynäshamn punkterna 1-5 visades som påminnelse.

Dag: Eventuella förslag bör inte påverka avtalet.

Claes: Få Ag och mer arbetstid skulle kunna påverka. Skulle SESAM falla skulle vi bilda egen grupp inom Celsius.

Beslutades att en grupp bestående av Claes (sammankallande), Håkan och Magnus skulle utarbeta förslag till ny gruppindelning och ev ändrat arbetssätt, teman etc. Förslaget skall presenteras vid nästa VU-möte den 20 augusti 1998.

 

8. Verksamhetsplan för 1998

Ingemar visade verksamhetsplanen för 1998 med de kompletteringar som rådet beslutade vid sitt föregående möte införda.

 

9. Nytt SESAM-avtal.

Av VU utarbetat förslag till nytt ramavtal för SESAM har varit på remiss hos intressenterna. I stort sett har förslaget godtagits, men en del synpunkter har framkommit. En synpunkt har varit att FMV borde ställa upp med mer pengar för att balansera industrins insatser. Ingemar ansåg dock att den ca 1 miljon som via FMV satsas för projektstödet och drivandet av sekretariatet ger en rimlig balans.

Claes berättade att det varit ett visst rabalder vid ett möte i Malmö där en repr från FMV sagt att FMV vill ha betalt för sekretariatet. Det måste informeras bättre om pengar och ekonomi. Ingemar framhöll att "att ta betalt" för sekretariatet inte var något som överhuvudtaget diskuterats inom FMV. Dock måste man ju komma ihåg att FMV inte har några "egna pengar" för stödet till SESAM utan måste täcka in detta via uppdrag från Försvarsmakten varje år.

Remissen av avtalet till juristerna inom FMV hade resulterat i ett antal ändringar som införts i en ny utgåva 4, som utdelades. En livlig diskussion uppstod om offentlighetsprincipens tillämpning i teori och praktik och klarhet efterlystes. Beslöts att inbjuda representant för FMV Jursäk att orientera om offentlighetsprincipen vid nästa rådsmöte.

Rådet accepterade skrivningen i förslaget utg. 4 och detta kommer att skickas ut till intressenterna för undertecknande.

 

10. Valberedning

Till valberedning för SESAMs funktionärer utsågs Björn, Christopher och Tommy med Christopher som sammankallande. Val av funktionärer sker vid höstens rådsmöte.

 

11. Samarbetet med universitet och högskolor.

SESAM sponsrade priset till bästa exjobb/avhandling. 4 ansökningar finns, två från Linköping och två från Uppsala. Totalt 30.000 kr skall fördelas. Avsikten är att pristagarna skall presenteras vid AiS årsmöte i samband med Ada-Europe-konferensen.

Ingemar informerade om läge och innehåll i det utbildningspaket som Högskolan i Växjö tar fram. En CD-ROM med detta paket inkl Ada-kompilator mm samt ett antal andra programvarupaket från svenska företag med försvarsanknytning avses att produceras att vara klart till Ada-Europe-konferensen i Uppsala 8-11 juni. Detta arbete pågår för högtryck just nu. Dessutom kommer en gratisversion av AONIX Object -Ada med bl a en Ada/Java kompilator att finnas på skivan.

Björn, som är granskare av detta paket tyckte att det verkade rätt lovande. Kursen i 13 steg verkar bra och välskriven och passande för PC-miljön. Ada-utvecklingsmiljön verkar också bra.

Rådet tillstyrkte ett förslag att producera 3000 skivor för utdelning till intressenterna, till deltagare i Ada-Europe-konferensen m fl.

Tidigare idéer att förmå ungdomens IT-råd, KK-stiftelsen eller skolverket att bekosta ett större antal skivor för utdelning till gymnasieelever har ej gett resultat.

 

12. FoT för Anpassning

Ingemar orienterade om läget för det särskilda Forsknings- och teknologiprogrammet för anpassning samt delade ut en PM som beskriver inkomna projektförslag, varav de flesta kommit fram genom SESAM-intressenterna. Då kostnaderna för inkomna förslag överstiger tillgängliga medel har en ansats till hantering av detta läge tagits fram vid FMV. Det innebär bl a att projekttiden kortas med ett år (d v s 2001 utgår t v) och att FMV finansierar 75% av kostnaderna. Detta är endast ett förslag som har diskuterats med vissa företag, men inget är beslutat. Handläggningen vid FMV fortsätter med FMV:SML som sammanhållande.

 

13. Omarbetning av FMV tjänsteföreskrifter för programvara.

Roger Brandt orienterade om arbetsläget. Första steget är att få tillstånd ett uppdrag att driva FMV programvaruråd. Detta skall förhoppningsvis bli klart i sommar. Sedan blir det rådets uppgift att ta fram en ny tjänsteföreskrift.

Ingemar orienterade om att den allmänna handbok för kravspecificering vid anskaffning som tagits fram inom FMV - KRAVDOK - också behandlar programvara. Tillämpning av KRAVDOK är inte alls obligatoriskt inom FMV, men det står en hel del mycket matnyttigt i de två A4 -pärmar som den omfattar; i stort sett det mesta man behöver tänka på vid anskaffning av försvarsprodukter och system. Den skulle dock också behöva en del modernisering då den kom ut våren 1995, innan t ex COTS-vågen kommit igång på allvar.

Claes undrade om KRAVDOK var tillgänglig för industrin och det visade sig vara ett allmänt önskemål att få tillgång till den. Roger lovade att undersöka hur den skulle kunna spridas till SESAM-rådets medlemmar.

 

14. År 2000-problemet.

Ordf hade inför rådsmötet bett ledamöterna att förbereda en kort genomgång av År2000-aktiviterna vid resp företag.

Roger informerade om FMV avsikt att bjuda in leverantörer till gemensamt informationsmöte för att därefter begära information från varje leverantör om dess under de senaste 10-15 åren levererade systems Y2K förmåga.

Dag redogjorde för hur SAAB angripit problemet och överlämnade utförlig dokumentation till FMV repr.

Sune: Vid Enator Telub finns en ansvarig på koncernnivå och en för resp bolag. FMV måste ta initiativ för äldre system än de som nu levereras.

Claes: Aerotech har gjort liknande SAAB och har fått in det mesta samt lämnat rapport till FMV:FUH. Vi tittar även på omgivande system.

Billy: Vid CelsiusTech Electronics är IT-ansvarig sammanhållande för bolagen, åtgärdsplan skall finnas 1 juni 1998. IT-ansvarig är E Asker och för kundsystemen är det Jan Sjöstrand.

Björn: CelsiusTech Systems gör automatiskt endast det vi har garantiansvar för. Allt annat måste hanteras genom kommersiella kanaler.

Curt: Bofors jobbar genom IT-ansvarig.

Magnus: Mycket pågår, liknande som hos Bofors, inventering av verktyg egna och köpta. Inte mycket med inbyggda system.

Håkan: CTH har initierat aktiviteter, inventering av all programvara.

Göran: IT-ansvarig svarar för det som behöver göras. Lite äldre prylar slängs ut.

Bertil: Hos Kockums har checklistor tagits fram och ubåtarna Gotland och "Australien" har testats. För interna system kommer mycket att ersättas. Dokumentation överlämnades.

Överlämnade skriftliga uppgifter från rådsledamöterna kommer att som information vidarebefordras till ansvariga på FMV.

 

15. Distribution av Rendezvous.

Ingemar föreslog att Rendezvous skulle få en bredare distribution än bara till medlemmarna personligen. T ex borde rådsrep få kanske 10-15 extraex att dela ut hemmavid. Också borde den kunna distribueras till intresserade pensionerade medlemmar i SESAM.

Efter en kort diskussion beslutades att rådsmedlemmarna skulle få 5 ex extra för utdelning inom sina organisationer och att distribution även skulle kunna ske till pensionärer.

 

16. Övriga frågor

16.1 Fastställande av tidpunkt för höstseminariet

Tidpunkten för höstseminariet fastställdes till den 22 oktober.

Alla uppmanades att till VU komma in med idéer till programpunkter.

16.2 SESAM vid Ada-Europe konferens & utställning i Uppsala

Ordf orienterade om den planerade SESAM-närvaron vid Ada-Europe utställning i juni och visade en minneslista för vad som behöver göras. Rådsledamöterna uppmanades att skicka in planscher som kan sättas upp i SESAM-"båset".

16.3 Inbjudan till AIDE-seminarium 28/5

Ordf delade ut inbjudan till AIDE-seminarium den 28/5 vid EMW.

 

17. Nästa sammanträde bestämdes till torsdagen den 22 oktober 1998, i anslutning till höstseminariet. Separat kallelse kommer att utsändas.

 

18. Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

 

Anm: Den som saknar i protokollet nämnda dokument kan vända sig till sekretariatet för komplettering.


Tillbaka till Sesam hemsida