Protokoll fört vid sammanträde i

SESAM-rådet

den 22 okt 1998 vid FMV, Banérgatan 62, Stockholm.

 

Närvaro- och sändlista

Intressent

 

närvarande

protokoll

 

Bofors Curt Merkell x x  
Celsius Aerotech AB Claes Wadsten x  
CelsiusTech Electronics Billy Johansson  x x  
CelsiusTech Systems Björn Källberg x x  
Combitech Software AB Bo Hagerf x x  
Enator Telub Sune Ekfeldt x x  
Ericsson Microwave Systems Tommy Andersson x  
Ericsson Saab Avionics Magnus Ericson x  
Erisoft AB (Torbjörn Burman)   x
FMV

Christopher Bengtsson

Roger Brandt

Ingemar Carlsson, ordf. SESAM råd

Gustaf Myhrman

 

x

x

x

x

x

x

 
FOA Lena Sporre x x  
Kockums Submarine Systems AB Bertil Lundgren x x  
SAAB AB, Gripen Dag Folkesson x x  
         
Repr från arbetsgrupperna        
Ag Process/metrik Ordf. Göran Anger, Industrilogik x x  
Ag Realtidssystem
Ordf. Gilbert Kennedy
x x  
Ag System Ordf. Håkan Edler, CTH x x  
Ag Återanvändning

Lars Svensson, Celsius Aerotech

[Ordf. Barbro Sjöland, S&T Datakonsulter
(anmält förhinder)]
x

x

x

 
Ag Programmering Ordf. Magnus Ericson, Ericsson Saab Avionics x (x)  
         
SESAM sekretariat Anna Kåsjö, FMV x x  

Dagordning

1. Mötets öppnande, pres. av ev nya ledamöter

2. Fastställande av dagordning

3. Föregående protokoll

4. Medlemsangelägenheter, bl a läget betr påskrift av nya avtalet [Sekr.]

5. Rapport från arbetsgrupperna

6. Årsrapport för 1998

7. Val av funktionärer 1999/2000

8. Ev förändringar i AG-indelning och arbetssätt; beslut

9. Offentlighetsprincipen; genomgång av Elisabeth Kristensson FMV:JURSÄK, frågor & svar

10. Verksamhetsplan för 1999

11. Samarbete med universitet och högskolor; förslag till fortsatta insatser

12. Forskning och Teknologiutveckling (FoT) för anpassning; orientering

13. "År 2000-problemet"; läget hos intressenterna

14. Övriga frågor

 

1. Mötet öppnades av rådets ordförande Ingemar Carlsson. Bo Hagerf hälsades välkommen som ny medlem i Rådet. Han är representant för Combitech Software AB.

Lena Sporre utsågs att föra protokoll under mötet.

 

2. Dagordningen godkändes.

 

3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

4. Medlemsangelägenheter

4.1 Medlemsförteckningar (uppdaterade 1998-10-21) utdelades i två exemplar, dels sorterade efter efternamn och dels efter grupptillhörighet.

 

4.2 Nya SESAM-avtalet

Hälften av intressenterna har hittills skrivit på det nya avtalet.

De som skrivit på är Ericsson Microwave System AB, Enator Telub AB, SAAB AB, Kockums AB, Celsius Aerotech AB och FOA. Curt Merkell lämnade under mötet in påskrivet avtal från Bofors AB.

De som ännu ej lämnat in påskrivet avtal är FMV, Ericsson Saab Avionics AB, CelsiusTech Electronics AB, CelsiusTech System AB och Saab Combitech Software AB.

 

5. Rapport från arbetsgrupperna

5.1 Process/Metric

Göran Anger rapporterade om det senaste mötet som var i Arboga. Roland Pettersson presenterade då verksamheten vid Celsius Aerotech. Det nya förslaget på arbetsgrupper inom SESAM diskuterades också vid detta möte.

Gruppens verksamhet fortsätter tills det nya förslaget kommer att träda i kraft. Nästa möte äger rum 10 nov hos Objekt-Makarna i Kista. Ämne: UML och Objectory.

Ett livlig diskussion följde om metrik och hantering kring detta. Ex på diskussionsinlägg:

- FMV bör ställa krav på metrik vid upphandling (bl a för att lära sig).

- Aktieägarna, som har ägarintresse, bör ställa metrik-krav på leverantörerna.

- Man skulle kunna komma överens om goda metriksystem. Mätvärden är det dock svårare att ställa upp.

- Vad finns för motiv för att släppa ut mätvärden?

- En viktig fråga är "Vilka data skall samlas in och lämnas till beställaren?".

- Det är genuint svårt att mäta systemutveckling som ej är repetitiv. Osäkerheten är stor i processen.

- Det är svårt och ointressant att veta vilka metriker olika företag använder. Viktigast är att leverantörerna förbättrar sig!

- Branschen kännetecknas av få köpare vilket kan påverka hanteringen av metrik-frågor.

- Vad skulle konsekvenserna kunna vara om man inte uppfyller ställda krav på metrik?

- Att följa standarder är kostsamt. FMV upphandlar enbart enskilda beställningar. Det är inte mycket som mäts.

- De nya SESAM-arbetsgrupperna bör kunna ta fram ett antal dokument kring "Hur borde det vara?"

 

5.2 Realtidssystem

Gilbert Kennedy rapporterade att gruppen sedan förra rådsmötet haft möten dels hos Ericsson i Mölndal och dels i Bofors tillsammans med Systemgruppen. Mycket dåligt deltagande från realtidsgruppen.

På förslag har man försökt genomföra sammanträden via e-post. Fungerar ej (0 svar)!

Det är ingen större aktivitet i gruppen.

Gilbert önskar lämna ordförandeskapet. Med hopp om förbättring ser man fram emot den nya organisationen av SESAM.

 

5.3 System

Håkan Edler rapporterade att gruppen haft fyra möten i år, två möten efter förra rådsmötet.

I maj var mötet hos Ericsson i Mölndal. Ämnet komponentteknologier behandlades.

I oktober hade gruppen möte tillsammans med realtidsgruppen i Bofors. Att bygga realtidssystem i Ada behandlades bl a.

Nästa möte kommer att bli den 17 nov hos Enator. Utvecklingsmetodik och Ada - Java kommer att behandlas.

 

5.4 Programmering

Ingen från gruppen var närvarande på rådsmötet och kunde rapportera.

Håkan Edler berättade om kursen "Individuell programvaruutveckling och processförbättring" som går på Chalmers nu med 30 deltagare.

Kursbok är: Watts S. Humphrey "A Discipline for Software Engineering", Addison-Wesley, 1995 ISBN 0-201-54610-8.

Kursen brukar också kallas PSP, Personal Software Process.

Vid diskussion ställdes frågorna: Går det att köra kursen på distans? Kan SESAM få tillgång till kursen för sina medlemmar? Håkan undersöker detta.

 

5.5 Återanvändning

Lars Svensson rapporterade, i Barbro Sjölands frånvaro, att ett möte ägt rum i maj hos Ericsson. Endast 3 deltagare. Diskussion kring en modell för återanvändning. Det planerade mötet i sept inställdes på grund av hög arbetsbelastning.

 

6. Årsrapport för 1998

Ingemar Carlsson delade ut ett utkast till årsrapport 1998. Detta utkast skall nuvarande ordförande komplettera med de arbetsmöten som kvarstår detta år.

Ingemar informerade rådet om status för projektförslagen FoT-program för Anpassning.

 S1 - Öppna (militära) adaptiva gränssnittstandarder -- utökad förstudie, diskussioner pågår
 P2 - Verktyg och komponentutveckling med ASIS (Ada Semantic Interface Specification -- slutligt projektförslag ännu ej inkommet; tveksamt om det kan genomföras
 P3 - COTS och objektorientering som bas för konstruktion av realtidsapplikationer -- förhandling mellan intressenterna pågår
 P4 - Patterns och komponentåteranvändning -- justerat projektförslag klart
 P6 - Anpassning av anskaffningsprocessen för COTS-produkter vid utveckling av militära lednings- och informationssystem
 P7 - Produktkrav i militära ledningssystem och kravuppfyllnad med COTS-produkter -- P6 och P7 är hopslagna, diskussioner pågår
 P9 - Experimentell verifiering av feltolerans -- färdigt förslag
 P10 - Projekt MANA- Ett run-time system för säkerhetskritiska komplexa system -- offerförfrågan tillställd Uppsala Universitet
 P11 - Formalisering, analys och hantering av krav på säkerhetskritiska system - SÄKRAV -- offert inlämnad till FMV
 P12 - Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system -- avvaktar att Dag Folkesson får tid att organisera denna verksamhet

Ingemar berörde de fem stegen i processen : FMV Kundoffert till HKV, Kundbeställning, Offertförfrågan, Offert och Beställning.

 

7. Val av funktionärer 1999/2000

Valberedningen föreslog Björn Källberg, CelsiusTech System AB, till ordförande i SESAM för 1999/2000. Mötet valde enhälligt Björn till ordförande och Christopher Bengtsson, FMV, till vice ordförande.

Björn tackade för förtroendet och övertog därmed ordförandeskapet för mötet.

Björn framförde rådsmedlemmarnas tack till Ingemar Carlsson för allt arbete han gjort för SESAM under sina två år som ordförande. Även i fortsättningen hoppas vi få se honom verksam inom SESAM.

Gunnar Fredriksson kommer att ersätta Ingemar i Rådet.

Till VU valdes Björn Källberg, CelsiusTech System; Christopher Bengtsson, FMV; Sune Ekfeldt, Enator Telub; Roger Brandt, FMV; Billy Johansson, CelsiusTech Electronics.

Företagen utser rådsmedlemmar.

Ingemar omtalade att när FMV Programvaruråd nyorganiserats, avsikten är att det fortsättningsvis skall utse FMVs representanter i SESAM-rådet.

Ordförandena i arbetsgrupperna är adjungerade i Rådet.

 

8. Ev förändringar i AG-indelning och arbetssätt; beslut

En kort repetition gavs av innehållet i det nya förslaget för SESAMs arbetsgrupper som hade presenterats på Stormötet dagen innan, den 21 oktober.

I det nya förslaget bildas endast två arbetsgrupper. Dessa skall ha inriktningen Metodik och Teknik. Håkan Edler CTH och Torbjörn Andreasson EMW blir ordförande i Ag Metodik resp Ag Teknik.

En upprättad version av förslaget beträffande ny organisation och arbetssätt för SESAM arbetsgrupper kommer att presenteras i Rendezvous.

Rådet antog enhälligt förslaget.

 

9. Offentlighetsprincipen; genomgång av Elisabeth Kristensson FMV:JURSÄK, frågor & svar

På inbjudan av Rådet informerade Elisabeth Kristensson om offentlighetsprincipen, innebärande bl a att offentlig maktutövning skall ske under allmän insyn och kontroll. Begrepp som "Handling", "Allmän handling", "Inkommen handling", "Upprättad handling", "Arbetshandling", "Sekretess", "Hemlig information" beskrevs och exemplifierades. Även olika straff vid sekretessbrott beskrevs.

 

10. Verksamhetsplan för 1999

En verksamhetsplan bestående av följande punkter accepterades:

- Aktivt starta och bedriva verksamheten i de två nya arbetsgrupperna

- Fortsatta kontakter med universitet och högskolor i samarbete med AiS

- Påverka och informera FMV, i synnerhet till den kommande "Policy för programvaruanskaffning".

 

11. Samarbete med universitet och högskolor; förslag till fortsatta insatser

Denna punkt har redan klarats av under punkt 10.

 

12. Forskning och Teknologiutveckling (FoT) för anpassning; orientering

Denna punkt har redan behandlats under punkt 6. Tilläggas kan att FMV inte vill offerera till FM förrän det är klart att intressenterna i ett projekt är överens om att de är beredda att genomföra det. SESAM har ingen formell roll i den fortsatta hanteringen, men bör på olika sätt kunna följa och ta till vara öppna resultat för projekten, vilka ju innebär ett avsevärt tillskott till Software Engineering aktiviteter inom försvarssektorn de närmaste åren.

 

13. "År 2000-problemet"; läget hos intressenterna

Rådsmedlemmarna informerade om aktuellt läge för aktiviteter rörande "år 2000-problemet" på våra olika företag, högskolor och myndigheter.

 

14. Övriga frågor

Kopior på två artiklar delades ut till de närvarande:

"Software Engineering and System Engineering in the Department of Defence" samt

"Ten Things Your Mother Never Told Yuo About the Capability Maturity Model"

Nästa rådsmöte äger rum tisdagen den 27 april 1999, kl 0930 - 1530, på FMV

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordföranden mötet.


Tillbaka till Sesam hemsida