SESAM - Försvarssektorns Ada-intressenters användargrupp för Software Engineering; årsrapport 1998

 

INRIKTNING OCH SYFTE

SESAM verksamhet bedrivs enligt ett principavtal med kostnads-del-ning från 1988 mellan FMV, FOA och försvarsindustrin. Intressen-terna satsar enligt avtalet en manmånads arbetstid årligen i SESAMs ar-bets-grupper. FMV står för sekretariatskostnaderna inkl utgivning av ett informationsblad samt visst projektstöd (se nedan).

Syftet enligt avtalet är "att genom organiserat samarbete mellan användar-gruppens medlemmar främja tillförlitlighet och effektivitet i utveckling och vidmakthållande av programvarusystem i Ada inom försvarssektorn."

Vissa preciseringar och förtydliganden i SESAMs inriktning och arbetssätt antogs av rådet 1994. Dessa innebar bl a att "SESAM skall anpassa, profilera och förnya sin verk-samhet med hänsyn till ändrade tekniska och andra om-ständig-heter av betydelse för intresseområdet" och att "SESAM skall så långt möjligt sätta konkretiserade och mätbara mål för sin verksamhet under avgränsade tidsperioder."

SESAMs råd enades vid rådsmötet i maj i år om innehållet i ett nytt avtal för SESAMs verksamhet. Avtalet är f n ute hos intressenterna för undertecknade. Det nya avtalet innebär främst en uppdatering m h t de förändringar i intressentkretsen som ägt rum under senare år genom sammanslagningar och ägarbyten inom industrin. Det innebär inga principiella ändringar i SESAMs syfte och inriktning.

 

MEDLEMMAR OCH FUNKTIONÄRER

SESAM har under året haft 12 företag/institutioner som fullvärdiga med-lemmar. Ericsson Erisoft utträdde ur föreningen under året p g a ändring av företagets inriktning bort från försvarsområdet. Dessutom finns ca 10 företag som är medlem i enstaka arbets-grupp samt ca 40 informationsmedlemmar.

Antalet noterade individuella deltagare i råd och arbetsgrupper är ca 70 personer.

SESAMs funktionärer har varit:

Ordf i Rådet: Ingemar Carlsson, FMV

VU: Christopher Bengtsson, FMV; Roger Brandt, FMV, Ingemar Carlsson, FMV; Sune Ekfeldt, Enator Telub; Billy Johansson, CelsiusTech Electronics; Björn Källberg, CelsiusTech Systems

Sekretariat: Anna Kåsjö, FMV

 

VERKSAMHET

Arbetsgrupper

SESAM verksamhet bedrivs främst i ett antal arbetsgrupper för olika delom-råden:

Processer/metrik

System

Realtidssystem

Programmering

Återanvändning

Verksamheten i den nya Ag Programmering samt den återstartade Ag Återan-vändning har varit under uppbyggnad.

Dessutom finns ett utskott för informationsspridning.

I fråga om Säkerhetskritisk programvara samarbetar SESAM med ENCRESS (European Network of Clubs for Reliability and Safety of Software) svenska avdelning som administreras av SP och hänvisar således sina intressenter inom detta område till ENCRESS.

Projekt

Arbetsgrupperna har för vissa arbetsuppgifter som är av större omfatt-ning än vad som kan medhinnas inom den avtalsreglerade insatsen från resp företag, möjlighet att få stöd till mindre utredningar e d. Detta projektstöd uppgår enligt avtalet till storleksordningen 500.000 per år.

Under året har ett större projekt direkt under VU ledning, påbörjat föregående år, avslutats. Det har bestått i framtagning vid Högskolan i Växjö av ett utbild-nings-paket för Ada 95 i Windows-programmering. Resultatet distribuerades på en CD-ROM (AWESOME) i juni tillsammans med ett antal andra programvaru-paket till intressen-terna, deltagarna i Ada-Europe konferens i Uppsala, vissa högskolor och andra intresserade samt senare till föreningen Ada i Sverige för använd-ning i PR-aktiviteter för Ada i gymnasieskolor. Totalt har ca 3000 ex fördel-ats. Kursmaterialet finns också tillgängligt via hemsidan "Ada i utbild-ningen" vid Högskolan i Växjö.

Rådet och verkställande utskottet

SESAM råd utövar den övergripande styrningen och uppfölj-ningen av verk-samheten. Rådet har sammanträtt två gånger under året, 13 maj resp 22 oktober, båda gångerna på FMV.

Vid höstmötet höll Elisabeth Kristensson FMV:JURSÄK en uppskattad genomgång av offentlighetsprincipen och vad den kan innebära ur SESAM synpunkt. En livlig diskussion följde.

VU har till dato sammanträtt fyra gånger, alla på FMV.

Seminarier

SESAM anordnar i samarbete med föreningen Ada i Sverige två årliga seminarier med framträdande föredragshållare från in- och utland.

Vårseminariet i regi av AiS utgick i år p g a Ada-Europes konferens i Uppsala. Den konferensen hade ett fylligt program under temat "Reliable Software Technologies". Proceedings finns publicerade som Springer-Verlags Lecture Notes in Computer Science 1411, Lars Asplund Ed., ISBN 3-540-64536-5.

Höstseminariet anordnades av SESAM på FMV, Tre Vapen den 21 oktober; Det var något kortare än vanligt p g a det efterföljande stormötet med SESAMs medlemmar. Seminariet hade följande program:

Ada I JAS 39 NYA STYRSYSTEM
Bo Frisberg, Saab AB
 
4:e GENERATIONENS FARTYGSSYSTEM I Ada; NU MED COTS
Björn Källberg, CelsiusTech Systems AB
 
ARKITEKTUR LÖSER ALLA PROBLEM!
Bengt Asker (tidigare Ericsson)
 
PROGRAMVARA I SÄKERHETSKRITISKA SYSTEM
Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
 
SOFTWARE ENGINEERING MED Ada OCH Java; årets SESAM-tema
Hans-Olof Danielsson, Celsius Aerotech AB och Håkan Edler, CTH

Seminariet hade ca 40 deltagare. Ingen avgift togs ut denna gång.

Ett extra seminarium på årets SESAM-tema "Software Engineering med Ada och Java" anordnades den 18 september vid Ericsson Micro-wave Systems i Mölndal. Uppslutningen var god, 30 personer, trots en kort förvarning. Reaktionerna från deltagarna på seminariet verkade vara mycket positiva. Seminariet hade följande program:

Aktuellt Java-läge
Repr för Sun Microsystems
 
Ada, Java och realtid
Torbjörn Andreasson, Ericsson Microwave Systems
 
Systemsäkerhet och språkval
Christopher Bengtsson FMV för Inga-Lill Bratteby-Ribbing
 
Erfarenheter, intressen, planer, problematik betr användning av Ada/Java
RODOS PC Client, en (geo)grafisk klient för Flight planning
Mattias Arbin, Carmenta AB
 
Erfarenheter från implementation i Java av en RTI för High Level Architecture för modellering och simulering
Mikael Karlsson, Pitch AB
 
"FbHLA", ett program skrivet i Java som kommunicerar via RPC med FbSim (skrivet i Ada 95)
Richard Elg, S&T Datakonsulter AB
 
Koppling av Ada-applikation till Java-MMI
Bertil Lundgren, Kockums AB
 
MapLab, ett grafiskt konfigurationsverktyg för beskrivning (automatisk generering) av komplexa kartapplikationer
Sven Moen, Carmenta AB
 
Erfarenheter från Java och Ada 95 i AIDE-projektet
Lennart Bie och Per Allansson, Ericsson Microwave Systems
 
PAF - A/C Performance & Flight Mechanics; ett system för prestandaanalys
Jörgen Pettersson, Saab AB
 
Operatörsgränssnitt i Torpedsystem
Johan Jansson, FMV:Torped och Niklas Englund, Bofors Underwater Systems

Nyhetsbrev

Tre nummer av nyhetsbladet Rendezvous har utkommit under året. Nr 2 var ett mer omfattande specialnummer huvud-sakligen på engelska som också delades ut vid Ada-Europe konferens i Uppsala i juni.

En större aktivitet från medlemmarnas sida när det gäller att skicka in material till Rendezvous är högst angelägen.

Hemsida

Uppdateringssituationen på SESAM hemsida har på senare tid radikalt förbättrats genom att ändringar numera kan göras direkt från sekretariatet. Förhoppningen är att hemsidan avsevärt skall förbättra kommuni-kationen mellan SESAMs medlemmar och framför allt underlätta arbets-grup-p--ernas verksam-het.

Sekretariat

SESAM sekretariat sköter den löpande administrationen av SESAMs verksamhet, bereder underlag för rådsmöten, förmedlar material från arbetsgrupperna och ev FMV-projekt på programvaruteknikområdet, sköter arrange-mang i sam-band med seminarier etc, utger nyhets-bladet Rendezvous, handhar hemsidan m m. Sekretariatet har under året drivits inom FMV:INFOSYST.

Deltagande i Ada-Europe utställning

SESAM deltog i utställningen i samband med Ada-Europe konferens i Uppsala den 8-11 juni. Materialet bestod av tre dubbel höjd fyrbredds plansch-arrangemang och två datorer för att demonstrera AWESOME-skivans innehåll.

 

VIKTIGARE BEHANDLADE FRÅGOR OCH PROBLEM

Nytt ramavtal

VU s arbete med att ta fram förslag till nytt ramavtal för SESAM avslutades med remiss till rådsledamöterna och avslutades när rådet på majmötet godkände detsamma. Förslaget skickades ut för påskrift hos intressenterna i slutet av juni.

Deltagande i råd, VU och arbetsgrupper

Deltagandet i rådets och VUs möten har fortsatt varit mycket gott.

Deltagandet i arbetsgruppernas verksamhet har varierat men har i genomsnitt varit lågt. En särskild undersökning av deltagarfrekvensen den senaste 12-månadersperioden redovisa-des vid vårens råds-möte. Av denna framgick att i genomsnitt avtalets stipulation betr deltagande endast torde ha uppfyllts till högst ca hälften.

Rådet gav därför en särskild arbetsgrupp bestående av Claes Wadsten, sammankallande, Håkan Edler och Magnus Ericson i uppgift att studera orsakerna till den låga anslutningen och komma med förslag till ändringar i verksamheten som skulle kunna förbättra läget.

Gruppens förslag, se nedan, presenterades för VU den 20 augusti, vilket beslöt att förelägga förslaget medlemmarna för synpunkter. Förslaget lades ut på hemsidan och presenterades vid ett stormöte i samband med höstsemin-ariet.

Åtgärder för att förbättra aktivitet och deltagande i arbetsgrupperna

Den särskilda arbetsgruppen Wadsten, Edler, Ericsson föreslog att SESAM för att uppnå överkritisk massa i arbetsgrupperna endast skulle ha två grupper med inriktningarna Teknik resp Metodik. Dessutom skulle arbetssättet bl a förän-dras så att resp grupp skulle följa ett i förväg uppgjort årsvis arbetspro-gram där uppgifterna i förväg fördelats på intressenter som samverkade par-vis eller fler i att under året genom- och slutföra specificerade arbetsupp-gifter. Grupperna skulle ha minst två allmänna protokollförda informationsmöten per år samt ett gemensamt två-dagars möte för informationsspridning.

Tema för 1998 - "Software Engineering med Ada och Java"

Försöket att ange ett gemensamt tema som verksamheten i arbetsgrupper, vid sidan av sin "ordinarie" verksamhet, skulle fokusera på, torde få sägas ha gett blandat resultat, bl a kanske därför att många av arbets-gruppernas med-lemmar ännu inte haft någon erfarenhet av Javas användning. Att Java ändå intresserar många visas av anslutningen vid det extra SESAM-seminarium som anord-nades den 18 september. De två av Ag-ordförandena Hans-Olof Danielsson och Håkan Edler utarbetade bl a på grund-val av seminariet en preliminär rapport och rekommendation till in-tressenterna betr hur man skulle kunna ställa sig till Javas användning och vilka åtgärder som skulle kunna vara möjliga. Den preliminära rapporten föredrogs på höstseminariet och avsikten är att den sedan skall gå på remiss till arbetsgrupperna inför en slut-skrivning och leverans till intressenterna kring årsskiftet.

Särskild uppgift - FoT-program för Anpassning

Genom SESAMs försorg togs under våren följande projektförslag till Försvarsmaktens Forsknings- och Teknologipro-gram för Anpassning fram:

S1. Öppna (militära) adaptiva gränssnittstandarder

P 2. Verktyg och komponentutveckling med ASIS (Ada Semantic Interface Specification)

P 3. COTS och objektorientering som bas för konstruktion av realtidsapplika-tioner

P 4. Patterns och komponentåteranvändning

P 6. Anpassning av anskaffningsprocessen för COTS-produkter vid utveckling av militära lednings- och informationssystem

P 7. Produktkrav i militära ledningssystem och kravuppfyllnad med COTS-produkter

P 9. Experimentell verifiering av feltolerans

P 10. Projekt MANA - Ett run-time system för säkerhetskritiska komplexa system

P 11. Formalisering, analys och hantering av krav på säkerhetskritiska system - SÄKRAV

P 12. Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system

FMV har förslagen under beredning och offerering till FM. Per den 1/10 hade FMV erhållit s k kundbeställning för fyra FoTA-projekt, varav två för genom SESAM försorg framtagna förslag.Tillbaka till Sesam hemsida