Vad är SESAM?
SESAM är ett samverkansnätverk för projektövergripande och företagsneutral kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning inom området programvaruintensiva försvarssystem.

SESAM skall genom organiserat samarbete mellan dess medlemmar (företag, organisationer, myndigheter och utbildningsinstitutioner) främja tillförlitlighet och effektivitet i utveckling och vidmakthållande av programvaruintensiva försvarssystem.

SESAMs verksamhet att samla, skapa och sprida information och kunskap sker huvudsakligen i arbetsgrupper som verkar inom avgränsade tekniska områden och som efter behov inrättas och avvecklas.

SESAM anpassar, profilerar och förnyar sin verksamhet med hänsyn till ändrade tekniska och andra omständigheter av betydelse för intresseområdet.

När SESAM startade sin verksamhet 1988 var s k inbyggda realtidssystem (i farkoster, sensorer, stridsledningssystem m fl) dominerande inom försvaret och svensk försvarsindustri. Det fanns ett allmänt behov att kunna driva utvecklingen av programvara för dessa alltmer komplexa system på ett mer organiserat sätt, d v s att mer konsekvent praktisera vad som börjat benämnas Software Engineering. SESAMs verksamhet inriktades därför från början på användningen av det speciellt för inbyggda och realtidssystem under början av 80-talet i brett internationellt samarbete framtagna och av ISO 1987 standardiserade programspråket Ada, vilket hade utformats särskilt för att stödja tillämpning av Software Engineering principer. Den fortsatta användningen av Ada, inkl nya och framtida versioner, är fortfarande av stort intresse och av betydelse för många av medlemmarna i SESAM.

Efterhand har även andra typer av programvarusystem blivit mer förekommande inom försvarssektorn, t ex på informationssystemområdet. Utvecklingen inom kommunikationstekniken, t ex via Internet snabba expansion, har också tillfört nya möjligheter och typer av problemställningar för programvaruutvecklingen. Utbudet av kommersiellt tillgänglig programvara (COTS) som man önskar kunna använda i försvarssystem har också ökat. Inriktningen på uppbyggnad av ett nätverksbaserat försvar, behovet av interoperabilitet vid internationella insatser m m har aktualiserat nya problemställningar i systemutformningen. Denna utveckling gör att nya tekniker, processer och metoder, språk och andra hjälpmedel etc för framtagning och vidmakthållande av programvaruintensiva system av intresse att behandla inom SESAMs verksamhet ständigt tillkommer.

SESAM styrs av ett Råd med representanter för gruppens medlemmar. Rådet har till sin hjälp ett Verkställande Utskott (VU) och ett sekretariat.

Rådets ordförande är Håkan Enquist

 SESAM VERKSAMHET
SESAM bedriver sin verksamhet på olika sätt för att ge medlemmarna ny information samt att bygga informationsnätverk inom datorsystem och programvara.

Arbetssätten kan variera men de vanligaste metoderna är:

Projekt mellan flera medlemsbolag, ett exempel är:
-Programvarusäkerhet. Kontaktperson Björn Koberstein, FMV

Redovisningar av årets projekt som sker i samband med höstseminariet
Teknikspaning med efterföljande informationsspridning till medlemmarna
Seminarier med interna och externa föreläsare kring aktuella frågor för SESAM
Informationsspridning genom bl a SESAM hemsida, CD till medlemmarna

Vilka kan vara med i SESAM?

Medlemmarna i SESAM är företag, organisationer och myndigheter (förvaltningar, utbildningsinstitutioner etc) i Sverige med anknytning till försvarssektorn.

Inträde i SESAM

För medlemsskap gäller att inträdet godkänts av Rådet. För inträde som medlem krävs status som leverantör till FMV eller FM.

För ansökan om medlemskap i SESAM vänd er till sekretariatet.
SESAM-Sekretariatet, annakasjoskontor.se