Verksamhetsplan 2018

SESAM skall under 2018 fortsätta sin verksamhet i tidigare ”anda” på ett sådant sätt att kontakter knyts mellan leverantörer av datorsystem och programvara till svenska försvaret. Verksamheten skall också innefatta kontakter mellan leverantörerna och FMV/Försvarsmakten/FOI samt Universitet och Högskolor. Varje företag skall på ett aktivt sätt delta i verksamheten motsvarande sin del av medlemsavgiften. Verksamheten skall bedrivas så att medlemmarna får olika frågor belysta inom Systems Engineering, datorsystem, programvara och/eller metodutveckling.

Läge och förutsättningar 2018

Särskilt fokus 2018 

 • SESAM firar 30 år av utveckling inom mjukvarukonst 2018   
 • Samverkande system i operationer, FMN - Federated Mission Networking
 • HProgSäk - uppdatering med avseende på ny Handbok Programvarusäkerhet
 • Individinducerad innovation

Övriga domäner

 • Mjukvaruintensiva system och Software engineering i praktiken i NATO, EU och Sverige, FMN
 • Sociala medier, snabbt ökande användning i verksamheter med oklara konsekvenser
 • Cybersecurity - tillit till tredjeparts programvara integrerade i egna system, CSEC
 • Interoperatbilitet - nationella och internationella förbands- och materielsamarbeten
 • System och systemutveckling i multinationella förbands- och materielsamarbeten, licenser, betalmodeller, Software as a Service, Data as a Service
 • Kartläggning SESAM "ekosystem" -försvarssektorns aktörer, objekt, teknologier, projekt specifikt NATO C3 Taxonomy, ramverk kunskap- teknik-verksamhet
 • Kramhantering IT-system, (verksamhet- behov- kravformuleringar - teknik ekonomisk styrning av materielsystem) (användning av normerande verksamhetsspecifikationer)


SESAMs uppdrag

Förutom underhåll av SESAM kontaktnät skall också omvärldsbevakning och informationsspridning bedrivas.

För att lösa SESAMs uppdrag skall nedanstående genomföras:

Medlemsföretagens representanter bör delta i minst ett projekt, seminarier eller på annat sätt leverera arbeten som hjälper till att uppfylla avtalet för medlemskap.
Redovisa teknologier som berör SESAMs kärnverksamhet och bevakas av medlemsföretagen.
Sprida information genom SESAM hemsida eller genom separata utskick samt sprida informationen på det egna företaget.
Starta projekt med aktuella frågeställningar för SESAM.
Genomföra 1-2 seminarier med fokus på aktuella frågor för en bredare publik. ”Smala ämnesområden” kan resultera i seminarier alternativt workshop och genomföras som projekt inom SESAM nätverk med stöd från VU.
SESAM bör hjälpa till med att skapa kontakter och engagemang mellan SESAM och universitet och högskolor. En central uppgift för SESAM är att engagera sig i frågor som rör utvecklingen av programvaruintensiva system.


Förutom SESAM huvudområden vill VU under 2018 speciellt belysa nedanstående områden:

Uppliva medlemsintresset genom, enkla, inspirerande aktiviteter, särskilt SME
Återuppliva projektverksamheten genom idé- och föreberedelsearbete under 2018, projekt 2018-2019
Utveckla verksamheten i VU/Rådsmöten, stärks VU-teamet så ökar också nivån SESAMs verksamhet


Inom ramen för dessa områden väljer VU specifika aktiviteter och teman, vilka genomförs efter kapacitet.

För att hantera alla praktiska frågor kring informationsspridning, medlemshantering, seminarier och möten etc. kommer vårt kansli med Anna Kåsjö att engageras för 2018.Håkan Enquist
Ordförande i SESAM
Mobil: 0735 11 78 00
Epost: hakan.enquist@gu.se

http://sesam.smart-lab.se