Verksamhetsplan 2016

SESAM skall under 2016 fortsätta sin verksamhet i tidigare ”anda” på ett sådant sätt att kontakter knyts mellan leverantörer av datorsystem och programvara till svenska försvaret. Verksamheten skall också innefatta kontakter mellan leverantörerna och FMV/Försvarsmakten/FOI samt Universitet och Högskolor. Varje företag skall på ett aktivt sätt delta i verksamheten motsvar­ande sin del av medlemsavgiften. Verksamheten skall bedrivas så att medlemmarna får olika frågor belysta inom Systems Engineering, datorsystem, programvara och/eller metodutveckling.

Läge och förutsättningar 2016

Nyapplikationsdomäner: sociala medier, snabbt ökande användning i verksamheter med oklara konsekvenser 

  • Cybersecurity – vad händer inom detta mycket uppmärksammade område   
  • Interoperabilitet – internationella förbands- och materielsamarbeten
  • Systems engineering system, komponentbaserat, COTS, leverantörs-oberoende, civ-mil
  • System och systemutveckling i multinationella förbands – och materielsamarbeten
  • Kartläggning SESAM ”ekosystem” -försvarssektorns aktörer, objekt, teknologier, projekt mm…
  • FM och FMV (vilja) inriktning och ambitioner avseende programvaruintesiva system


SESAMs uppdrag

Förutom underhåll av SESAM kontaktnät skall också omvärldsbevakning och informationsspridning bedrivas.

För att lösa SESAMs uppdrag skall nedanstående genomföras:

Medlemsföretagens representanter bör delta i minst ett projekt, seminarier eller på annat sätt leverera arbeten som hjälper till att uppfylla avtalet för medlemskap.
Redovisa teknologier som berör SESAMs kärnverksamhet och bevakas av medlemsföretagen.
Sprida information genom SESAM hemsida eller genom separata utskick samt sprida informationen på det egna företaget.
Starta projekt med aktuella frågeställningar för SESAM.
Genomföra 1-2 seminarier med fokus på aktuella frågor för en bredare publik. ”Smala ämnesområden” kan resultera i seminarier alternativt workshop och genomföras som projekt inom SESAM nätverk med stöd från VU.
SESAM bör hjälpa till med att skapa kontakter och engagemang mellan SESAM och universitet och högskolor. En central uppgift för SESAM är att engagera sig i frågor som rör utvecklingen av programvaruintensiva system.


Förutom SESAM huvudområden vill VU under 2016 speciellt belysa nedanstående områden:

återuppliva projektverksamheten,
sammanställa och presentera en gemensam grund för arkitekturarbete inom försvarssektorn
ta fram en plan för att internationalisera SESAMs verksamhet och utvidga nätverket i takt med försvarsmyndigheterna
ta fram en plan för spridning av information som inte är publik både gällande seminarier och arbetsgrupper


För att hantera alla praktiska frågor kring informationsspridning, medlemshantering, seminarier och möten etc. kommer vårt kansli med Anna Kåsjö att engageras för 2016.Håkan Enquist
Ordförande i SESAM
Mobil: 0735 11 78 00
Epost: enquist@chalmers.se

http://sesam.smart-lab.se