SESAM vårseminarium 2017-06-01

 

Hur stöder vi praktiskt idé- och innovationshantering i försvarssektorn idag? 

Bakgrund

Sverige är som liten nation beroende av att landet och folket kan konkurrera med kvalitet och unikhet snarare än med standard och kvantitet.

Detta är inte minst viktigt för vår försvarsförmåga där våra begränsade resurser skall omfatta mycket stora områden och klara mycket kompetenskrävande uppgifter.

Under dessa förutsättningar är det ytterst angeläget att kunna fånga upp och ta till vara uppslag och idéer om behov, förbättringar och inte minst uppfinningar varhelst dessa idéer uppstår.


Inom andra samhällssektorer pågår omfattande utveckling för att forma och etablera idé- och innovationsstöd riktat till individnivån i samhället i form av anställda, brukare, anhöriga, medborgare men även andra verksamheter som t ex föreningar, företag, m m.

Detta utgör komplement till de ordinarie etablerade utvecklings- och förbättringsarbeten som sker organiserat i flertalet arbetsgivande organisationer.


Försvarsmaktens och de andra samhälleliga funktionernas förmåga att agera i kris och krigssituationer, att återskapa förmåga och att återgå till vardag är i alla stycken beroende av handlingskraftiga och kompetenta individer hållbart organiserade i effektiva verkansenheter av personal, materiel, intränad organisation och konkurrenskraftiga ändamålsenliga verksamhetsidéer/doktriner med en integrerande ledningsverksamhet som ryggrad.


Ett konkret exempel är Vinnovas program för Idéslussar på kommunal- och landstingsnivå som driver utveckling och etablering av idéhanteringsprocesser i kommuner i syfte att kraftigt öka uppfångning av uppslag och idéer från individer, inte bara från organisationer.


Hur ser då förutsättningarna för och möjligheterna till uppfinnande och innovation ut i det försvarsindustriella landskapet av förnyelseidéer, utveckling och produktion?


PROGRAM

 

Inledning
Håkan Enquist, Göteborgs universitet, Ordf SESAM

 

iCare4 Fyrbodal – ett idéslussprojekt i Bohuslän
Håkan Enquist, projektledare

 

Idéhantering i IBM
Åke Freij

 

Idéhantering i FMV
FMV

 

Workshop med kaffe – nuläge, behov och möjligheter till innovationsstöd
Moderator

 

Summering och nästa steg
Ordf SESAM