SESAM Höstseminarium 2018-12-05

 

Innovationsförmåga för mjukvaruintensiva system i försvaret av Sverige 

 

De kända och potentiellt snabba teknologiska förändringarna i samhället nationellt och internationellt leder till starka behov av ökad innovations- och förändringsförmåga, inte minst för försvaret av Sverige.


Försvarsmakten och försvaret av Sverige är djupt integrerat i och beroende av resurser från samhället liksom av stödfunktioner som inte ryms i det militära försvaret. Utan ett fungerande samhälle skapas helt enkelt inte de försörjningar militären är beroende av för sina insatser.


Försvarsinsatser kan sägas vara både integrerade i och beroende av de civila samhällsfunktionerna, såväl av offentliga som privata aktörer.


Därmed är Försvarsmaktens handlingsfrihet och innovationsförmåga också beroende av de civila aktörernas förmåga men också av deras faktiska val av lösningar utifrån sina behov, då försvaret måste kunna samfungera med dessa.


Centralt planerade och genomförda forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter svarar för en stor del av resursanvändningen i Försvarsmaktens och Sveriges innovationssystem. Dessa satsningar räcker dock på intet sätt till för att möte de omvälvningar i samhället vi står inför.


De beteenden som faktiskt skapar nyttoeffekter uppfinns i allt större utsträckning ”bottom-up” i samhällets vardag där människor skapar nya sätt att bedriva verksamhet med mjukvaruintensiva system, långt bortom de centrala utvecklingsinitiativens och systemleverantörernas horisonter.


I hela samhället lyfts nu innovation - förmågan att fånga upp och omsätta idéer och insikter i handling - från individer och grupper i praktisk verksamhet, som en nyckelresurs för att säkra våra livsbärande samhällsfunktioners prestationsförmåga.


I detta seminarium tar SESAM pulsen på innovationsförmågan för mjuk­varukritiska system och digitalisering i försvarssektorn. Behovsbilden i Försvaret och samhället (försörjning av försvaret samt samverkan i insatser/händelser) samt tillgängligt existerande stöd för innovation tas upp.


Med föredrag från försvaret, stödmyndigheterna, forskning och industri belyses specifikt:

  • Mjukvarans roll i uppfinning och innovation för försvar

  • Försvarets bild av innovationsbehov

  • Befintliga stödfunktioner i samhället för uppfinning och innovation av mjukvaruintensiva tillämpningar

  • Erfarenheter från erfarna uppfinnare/ innovatörer

Panelsamtal på temat +- 30 år av digitalisering i försvarsmateriel – erfarenheter och utsikter för innovationsförmågan.PROGRAM

 

Inledning
Håkan Enquist, Göteborgs universitet/ KKrVA, Ordf SESAM

 

Behovet av digitalisering i innovation för försvaret av Sverige

David Olgart, FM HKV LEDS CIO

 

Det digitaliserade försvaret
Utblick från KKrVAs studie Krigsvetenskap i det 21 århundradet
Mats Olofsson, KKrVA

 

Digitalisering av armén – ett nytt sätt att leda förband
Jakob Innergård, chefsingenjör Markledningssystem, FMV

 

Nationellt stöd för finansiering av mjukvaruberoende innovation

Andreas Allström, Vinnova

 

Vittnen - mjukvarubaserad innovation i försvaret
Personliga berättelser från framgångsrikt uppfinnande

 

Bildbehandling från missiler till virkesmätning
Idéer om att använda bildbaserad stereoteknik väcktes i slutet på 80-talet på Saab Dynamics. Denna teknik har sedan utvecklats och används i ett flertal nya tillämpningar framförallt civilt.
Saab Dynamics, Hans Holmgren

 

Förändringar i klimatet för innovationer av mjukvaruintensiva system under 30 år sett från FMV
Reflektioner om JAS-, 890- och KomNod-systemens olikheter i innovation och mjukvara
Citan, Ingvar Wikström

 

Modellvara som mjukvara. Modelldrivet affärssystem hos FMV, från 1993 till dagens femte generation
Genicore, Tomas Jonsson

 

Införandet av Spacemetrics bildhanteringssystem Keystone i Gripen-systemet
För hantering av sensordata från Gripens spaningskapsel SPK39 i bildanalyssystemet
Spacemetric, Lars-Åke Edgardh